Finalized: 
Wednesday, May 27, 2015
Author(s): 
Liping Di, Ben Domenico, Xiaoqing Wu, Haosheng Huang, Quansong Tong, Eugene G. Yu, Jia Song